ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.)
บทบาทหน้าที่ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.)

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข

บทบาทหน้าที่ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข

1. เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข

2. ขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนการส่งเสริมป้องกัน บำบัดฟื้นฟู และลดอันตรายจากยา สาร และพฤติกรรมเสพติด

3. ประสานงานกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน และนอกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการส่งเสริมป้องกัน บำบัดฟื้นฟู และลดอันตรายจากยา สาร และพฤติกรรมเสพติด

4. สนับสนุนบุคลากรด้านยาเสพติดเพื่อรองรับมาตรฐาน

5. ดูแลระบบฐานข้อมูลด้านบำบัดฟื้นฟู ลดอันตราย และสารเสพติดของประเทศไทย

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านยา สาร และพฤติกรรมเสพติดของประเทศไทย

7. พัฒนามาตรฐานและรองรับคุณภาพสถานบำบัดฟื้นผู้เสพติดและผู้ติดยาเสพติด

โครงสร้างภายใน “ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข” ออกเป็น 5 กลุ่มงาน ดังนี้ คือ

1. กลุ่มงานบำบัดฟื้นฟู และลดอันตราย

หน้าที่

(1) พัฒนายุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนด้านการบำบัดฟื้นฟู ลดอันตราย ยา สาร และพฤติกรรมเสพติด

(2) พัฒนาวิชาการด้านงานบำบัดฟื้นฟู ลดอันตราย ยา สาร และพฤติกรรมยาเสพติด

(3) ศึกษาวิจัยด้าน บำบัดฟื้นฟู และ ลดอันตราย ยา สาร และพฤติกรรมยาเสพติด

(4) พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านบำบัดฟื้นฟู ยา สาร และพฤติกรรมยาเสพติด

(5) พัฒนามาตรฐานและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและติดยาเสพติด

 

2. กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ

หน้าที่

(1) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบำบัดรักษาและลดอันตรายจากยา และสารเสพติด

(2) วิเคราะห์ข้อมูลด้านยา สารเสพติดของประเทศไทย

(3) พัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ

3. กลุ่มงานยุทธศาสตร์

หน้าที่

(1) บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านยา สาร และพฤติกรรเสพติด

(2) จัดทำคำของบประมาณ ด้านยา สาร และพฤติกรรมเสพติด

(3) ศึกษาวิจัยผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ เพื่อนำเสนอ เป็นนโยบายระดับชาติด้านยา สาร และพฤติกรรมเสพติด

(4) กำกับและประเมินผล แผนยุทธศาสตร์และงบประมาณด้านการป้องกันและบำบัดยา สาร และพฤติกรรม

4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

หน้าที่

(1) ดำเนินการด้านธุรการทั่วไป

- งานสารบรรณ

- การเงิน การบัญชี

- งานพัสดุ

- งานบุคคล

- งานอาคารและสถานที่

- งานยานพาหนะ

(2) งานบริหาร

5. กลุ่มกฎหมาย

หน้าที่

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายด้านการบำบัดฟื้นฟู และลดอันตรายจากยา สาร และพฤติกรรม

(2) สนับสนุนการดำเนินงานด้านกฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานด้านยา สาร และพฤติกรรมเสพติด

 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
Narcotics Control Management Center, Ministry of Public Health

อาคาร 3 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร: 02-590-2422 Fax: 02-590-1740
ncmc.moph@gmail.com
Copyright © 2017-2018 ncmc.moph.go.th All rights reserved.