ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.)
กิจกรรมหน่วยงาน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุม
  • ดาวน์โหลด
  • ข่าวสารภายใน
  • ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ข่าวใหม่ๆ ติดตามข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่ค่ะ
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประจำสัปดาห์นี วันที่ 6 มี.ค. 61 View: 71 คน
มาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัวในระบบบังคับบำบัด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 วันที่ 19 ก.ย. 60 View: 224 คน
ประกาศกระทรวงยุติธรรม วันที่ 18 ก.ย. 60 View: 181 คน
สรุปสาระสำคัญการพิจารณาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดของคณะกรรมการกฤษฎีกา วันที่ 24 ส.ค. 60 View: 145 คน
การประชุมจัดทำมาตรฐานค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดิน) วันที่ 24 ส.ค. 60 View: 114 คน
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) สาขายาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ 24 ส.ค. 60 View: 1241 คน
การประชุมหารือมาตรฐานค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วันที่ 24 ส.ค. 60 View: 95 คน
การประชุมหารือการรายงานความก้าวหน้ายาเสพติดของแต่ละกรม วันที่ 24 ส.ค. 60 View: 94 คน
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะวิทยากร ครู ก. ด้านยาเสพติด สำหรับบุคลากร ในโรงพยาบาลส่งเสริมสขภาพตำบล วันที่ 24 ส.ค. 60 View: 88 คน
สรุปการรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข การพัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด รองรับนโยบายรัฐบาล วันที่ 24 ส.ค. 60 View: 127 คน
ข้อสั่งการรองรับการพัฒนาระบบบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลด้านยาเสพติด วันที่ 24 ส.ค. 60 View: 194 คน
ราคากลาง
  รายการ ราคากลาง ไฟล์แนบ วันที่ประกาศ
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ 492,250.00 Download 5 เม.ย. 60
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 116,000.00 Download 5 เม.ย. 60
จ้างพิมพ์หนังสือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 398,040.00 Download 4 เม.ย. 60
จ้างพิมพ์หนังสือมาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด 422,650.00 Download 22 มี.ค. 60
จ้างปรับปรุงห้องประชุมอุทัยสุดสุข 3,503,400.00 Download 20 ก.พ. 60
สอบราคา
  รายการ วันรับซอง วันยื่นซอง
ไม่มีข้อมูล
ประกาศผลการสอบราคา
  รายการ ผลการดำเนินการ ราคา ไฟล์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จำกัด 1,419,676
สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2560 อินเตอร์ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 0.33
สอบราคาซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน (Smart Card Reader) บริษัท แวค รีเสิร์ช จำกัด 181900
ประกาศร่าง TOR
ไม่มีข้อมูล
ข่าว E-Auction
  รายการ วันรับซอง วันยื่นซอง
ไม่มีข้อมูล
ประกาศผล E-Auction
  รายการ ผลการดำเนินการ วันที่ประกาศ ไฟล์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนซ์ จำกัด 25 ธ.ค. 57
ดาวน์โหลด เอกสาร
QR CODE ประชุมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านยาเสพติด หลักสูตรการบูรณาการทีมสหวิชาชีพด้านสาธารณสุขในการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด Case Manager 18 เม.ย. 61 Download แล้ว 36 ครั้ง
QR CODE ประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถนะภาพผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข 18 เม.ย. 61 Download แล้ว 89 ครั้ง
ผลการดำเนินงานการปรับระบบบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข 24 ส.ค. 60 Download แล้ว 287 ครั้ง
คู่มือวิทยากร (ครู ก.) 24 ส.ค. 60 Download แล้ว 354 ครั้ง
คำสั่งคณะทำงานฯ ด้านการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) 24 ส.ค. 60 Download แล้ว 471 ครั้ง
การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 22 ก.ย. 60 Download แล้ว 1284 ครั้ง
ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 22 ก.ย. 60 Download แล้ว 126 ครั้ง
ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องการกำหนดสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 22 ก.ย. 60 Download แล้ว 216 ครั้ง
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 22 ก.ย. 60 Download แล้ว 207 ครั้ง
การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้นฉบับจากกรมคุมระพฤติ 22 ก.ย. 60 Download แล้ว 415 ครั้ง
ข่าวสารภายใน กิจกรรม และการนัดหมายต่างๆ
ไม่มีข้อมูล
ข่าวกิจกรรมภายใน
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม Drugs Forum ครั้งที่ ๒ วันที่ 24 พ.ค. 61 View: 4 คน
การเยี่ยมเสริมพลังศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วันที่ 4 พ.ค. 61 View: 38 คน
ประชุมหารือแนวทางประสานความร่วมมือและบูรณาการงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่าง กอ.รมน.และกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 3 พ.ค. 61 View: 38 คน
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 29 เม.ย. 61 View: 46 คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านยาเสพติดหลักสูตรการบูรณาการทีมสหวิชาชีพด้านสาธารณสุข ในการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด (Case Manager) รุ่นที่ ๑ วันที่ 29 เม.ย. 61 View: 40 คน
ประชุมเตรียมความพร้อมความวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านยาเสพติดหลักสูตรการบูรณาการทีมสหวิชาชีพด้านสาธารณาสุขในการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด วันที่ 16 มี.ค. 61 View: 76 คน
ประชุมหารือเพื่อวางแผนการชี้เเจงนโยบายด้านการบำบัดรักาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ วันที่ 8 มี.ค. 61 View: 93 คน
ประชุมหารือเพื่อเตรียมการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 วันที่ 8 มี.ค. 61 View: 115 คน
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
Narcotics Control Management Center, Ministry of Public Health

อาคาร 3 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร: 02-590-2422 Fax: 02-590-1740
ncmc.moph@gmail.com
Copyright © 2017-2018 ncmc.moph.go.th All rights reserved.