ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.)


ข่าวประชาสัมพันธ์       วันที่ 6 มี.ค. 61 View: 71   ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประจำสัปดาห์นี       วันที่ 19 ก.ย. 60 View: 224   มาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัวในระบบบังคับบำบัด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545       วันที่ 18 ก.ย. 60 View: 181   ประกาศกระทรวงยุติธรรม       วันที่ 24 ส.ค. 60 View: 145   สรุปสาระสำคัญการพิจารณาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดของคณะกรรมการกฤษฎีกา       วันที่ 24 ส.ค. 60 View: 114   การประชุมจัดทำมาตรฐานค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดิน)       วันที่ 24 ส.ค. 60 View: 1241   รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) สาขายาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐       วันที่ 24 ส.ค. 60 View: 95   การประชุมหารือมาตรฐานค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม       วันที่ 24 ส.ค. 60 View: 94   การประชุมหารือการรายงานความก้าวหน้ายาเสพติดของแต่ละกรม       วันที่ 24 ส.ค. 60 View: 88   สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะวิทยากร ครู ก. ด้านยาเสพติด สำหรับบุคลากร ในโรงพยาบาลส่งเสริมสขภาพตำบล       วันที่ 24 ส.ค. 60 View: 127   สรุปการรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข การพัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด รองรับนโยบายรัฐบาล       วันที่ 24 ส.ค. 60 View: 194   ข้อสั่งการรองรับการพัฒนาระบบบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลด้านยาเสพติด
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
Narcotics Control Management Center, Ministry of Public Health

อาคาร 3 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร: 02-590-2422 Fax: 02-590-1740
ncmc.moph@gmail.com
Copyright © 2017-2018 ncmc.moph.go.th All rights reserved.