ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.)
 
  คู่มือ/หนังสือ
ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูและลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข 24 ส.ค. 60 Download 718 ครั้ง
ผลการดำเนินงานการปรับระบบบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข 24 ส.ค. 60 Download 84 ครั้ง
คู่มือวิทยากร (ครู ก.) 24 ส.ค. 60 Download 72 ครั้ง
คำสั่งคณะทำงานฯ ด้านการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) 24 ส.ค. 60 Download 251 ครั้ง
การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 22 ก.ย. 60 Download 1034 ครั้ง
ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 22 ก.ย. 60 Download 50 ครั้ง
ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องการกำหนดสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 22 ก.ย. 60 Download 102 ครั้ง
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 22 ก.ย. 60 Download 99 ครั้ง
การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้นฉบับจากกรมคุมระพฤติ 22 ก.ย. 60 Download 322 ครั้ง
ข้อสั่งการรองรับการพัฒนาระบบบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลด้านยาเสพติด 25 ต.ค. 60 Download 26 ครั้ง
มาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดระบบต้องโทษ ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน 4 ธ.ค. 60 Download 242 ครั้ง
หนังสือมาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ในระบบบังคับบำบัด ตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 22 ก.ย. 60 Download 149 ครั้ง
  เอกสารประกอบการประชุม
รายงานการประชุมการจัดบริการการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) กระทรวงสาธารณสุข วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 24 ส.ค. 60 Download 50 ครั้ง
ไฟล์การประชุมการดำเนินงานด้านการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดผ่านระบบ Tele Conference 24 ส.ค. 60 Download 28 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย 24 ส.ค. 60 Download 92 ครั้ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service plan) สาขายาเสพติด ครั้งที่ ๓ 6 ต.ค. 60 Download 15 ครั้ง
รายงานการประชุมคณะทำงานวิชาการและวิจัยด้านยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑ 6 ต.ค. 60 Download 14 ครั้ง
รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ระบบต้องโทษในเรือนจำ/ทัณฑสถาน 6 ต.ค. 60 Download 14 ครั้ง
สรุปผลการศึกษาดูงานด้านยาเสพติดที่สหราชอาณาจักร 24 ต.ค. 60 Download 20 ครั้ง
ขอรับฟังความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่...) พ.ศ.... 2 พ.ย. 60 Download 258 ครั้ง
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2560 7 พ.ย. 60 Download 23 ครั้ง
  มาตรฐาน/แนวทาง
บัญชีรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ 24 ส.ค. 60 Download 34 ครั้ง
แบบสำรวจจำนวนผู้มารับบริการชุดบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560 24 ส.ค. 60 Download 38 ครั้ง
พยส.๒ 24 ส.ค. 60 Download 39 ครั้ง
พยส.๑ 24 ส.ค. 60 Download 33 ครั้ง
คำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันแบบปราบปรามยาเสพติด 25 ต.ค. 60 Download 29 ครั้ง
คู่มือปฎิบัติงาน(Standard Operating Procedure) การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข 24 ส.ค. 60 Download 84 ครั้ง
แนวทางการดำเนินการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) 24 ส.ค. 60 Download 82 ครั้ง
มาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 24 ส.ค. 60 Download 83 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงานยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข 24 ส.ค. 60 Download 88 ครั้ง
มาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัวในระบบบังคับบำบัด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 19 ก.ย. 60 Download 100 ครั้ง
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 6 ต.ค. 60 Download 61 ครั้ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผุ้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560 9 ต.ค. 60 Download 330 ครั้ง
  วารสาร/สื่อความรู้
  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
Narcotics Control Management Center, Ministry of Public Health

อาคาร 3 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร: 02-590-2422 Fax: 02-590-1740
ncmc.moph@gmail.com
Copyright © 2017-2018 ncmc.moph.go.th All rights reserved.