ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.)


ข่าวภาพกิจกรรม       วันที่ 24 พ.ค. 61 View: 4   ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม Drugs Forum ครั้งที่ ๒       วันที่ 4 พ.ค. 61 View: 38   การเยี่ยมเสริมพลังศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม       วันที่ 3 พ.ค. 61 View: 38   ประชุมหารือแนวทางประสานความร่วมมือและบูรณาการงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่าง กอ.รมน.และกระทรวงสาธารณสุข       วันที่ 29 เม.ย. 61 View: 46   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข       วันที่ 29 เม.ย. 61 View: 40   ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านยาเสพติดหลักสูตรการบูรณาการทีมสหวิชาชีพด้านสาธารณสุข ในการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด (Case Manager) รุ่นที่ ๑       วันที่ 16 มี.ค. 61 View: 76   ประชุมเตรียมความพร้อมความวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านยาเสพติดหลักสูตรการบูรณาการทีมสหวิชาชีพด้านสาธารณาสุขในการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด       วันที่ 8 มี.ค. 61 View: 93   ประชุมหารือเพื่อวางแผนการชี้เเจงนโยบายด้านการบำบัดรักาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒       วันที่ 8 มี.ค. 61 View: 115   ประชุมหารือเพื่อเตรียมการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
Narcotics Control Management Center, Ministry of Public Health

อาคาร 3 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร: 02-590-2422 Fax: 02-590-1740
ncmc.moph@gmail.com
Copyright © 2017-2018 ncmc.moph.go.th All rights reserved.