ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.)
 
  คู่มือ/หนังสือ
ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูและลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข 24 ส.ค. 60 Download 212 ครั้ง
ผลการดำเนินงานการปรับระบบบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข 24 ส.ค. 60 Download 49 ครั้ง
คู่มือวิทยากร (ครู ก.) 24 ส.ค. 60 Download 26 ครั้ง
คำสั่งคณะทำงานฯ ด้านการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) 24 ส.ค. 60 Download 66 ครั้ง
การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 22 ก.ย. 60 Download 635 ครั้ง
ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 22 ก.ย. 60 Download 23 ครั้ง
ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องการกำหนดสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 22 ก.ย. 60 Download 47 ครั้ง
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 22 ก.ย. 60 Download 35 ครั้ง
การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้นฉบับจากกรมคุมระพฤติ 22 ก.ย. 60 Download 195 ครั้ง
ข้อสั่งการรองรับการพัฒนาระบบบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลด้านยาเสพติด 25 ต.ค. 60 Download 14 ครั้ง
หนังสือมาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ในระบบบังคับบำบัด ตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 22 ก.ย. 60 Download 85 ครั้ง
  เอกสารประกอบการประชุม
รายงานการประชุมการจัดบริการการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) กระทรวงสาธารณสุข วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 24 ส.ค. 60 Download 37 ครั้ง
ไฟล์การประชุมการดำเนินงานด้านการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดผ่านระบบ Tele Conference 24 ส.ค. 60 Download 16 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย 24 ส.ค. 60 Download 51 ครั้ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service plan) สาขายาเสพติด ครั้งที่ ๓ 6 ต.ค. 60 Download 6 ครั้ง
รายงานการประชุมคณะทำงานวิชาการและวิจัยด้านยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑ 6 ต.ค. 60 Download 5 ครั้ง
รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ระบบต้องโทษในเรือนจำ/ทัณฑสถาน 6 ต.ค. 60 Download 3 ครั้ง
สรุปผลการศึกษาดูงานด้านยาเสพติดที่สหราชอาณาจักร 24 ต.ค. 60 Download 5 ครั้ง
ขอรับฟังความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่...) พ.ศ.... 2 พ.ย. 60 Download 20 ครั้ง
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2560 7 พ.ย. 60 Download 4 ครั้ง
  มาตรฐาน/แนวทาง
บัญชีรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ 24 ส.ค. 60 Download 23 ครั้ง
แบบสำรวจจำนวนผู้มารับบริการชุดบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560 24 ส.ค. 60 Download 17 ครั้ง
พยส.๒ 24 ส.ค. 60 Download 22 ครั้ง
พยส.๑ 24 ส.ค. 60 Download 20 ครั้ง
คำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันแบบปราบปรามยาเสพติด 25 ต.ค. 60 Download 8 ครั้ง
คู่มือปฎิบัติงาน(Standard Operating Procedure) การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข 24 ส.ค. 60 Download 57 ครั้ง
แนวทางการดำเนินการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) 24 ส.ค. 60 Download 53 ครั้ง
มาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 24 ส.ค. 60 Download 45 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงานยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข 24 ส.ค. 60 Download 60 ครั้ง
มาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัวในระบบบังคับบำบัด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 19 ก.ย. 60 Download 40 ครั้ง
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 6 ต.ค. 60 Download 9 ครั้ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผุ้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560 9 ต.ค. 60 Download 58 ครั้ง
  วารสาร/สื่อความรู้
  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
Narcotics Control Management Center, Ministry of Public Health

อาคาร 3 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร: 02-590-2422 Fax: 02-590-1740
ncmc.moph@gmail.com
Copyright © 2017 ncmc.moph.go.th All rights reserved.