ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.)
 
  คู่มือ/หนังสือ
QR CODE ประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถนะภาพผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข 18 เม.ย. 61 Download 89 ครั้ง
ผลการดำเนินงานการปรับระบบบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข 24 ส.ค. 60 Download 287 ครั้ง
คู่มือวิทยากร (ครู ก.) 24 ส.ค. 60 Download 354 ครั้ง
คำสั่งคณะทำงานฯ ด้านการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) 24 ส.ค. 60 Download 471 ครั้ง
การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 22 ก.ย. 60 Download 1284 ครั้ง
ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 22 ก.ย. 60 Download 126 ครั้ง
ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องการกำหนดสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 22 ก.ย. 60 Download 216 ครั้ง
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 22 ก.ย. 60 Download 207 ครั้ง
การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้นฉบับจากกรมคุมระพฤติ 22 ก.ย. 60 Download 415 ครั้ง
ข้อสั่งการรองรับการพัฒนาระบบบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลด้านยาเสพติด 25 ต.ค. 60 Download 74 ครั้ง
มาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดระบบต้องโทษ ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน 4 ธ.ค. 60 Download 377 ครั้ง
ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูและลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข 24 ส.ค. 60 Download 903 ครั้ง
หนังสือมาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ในระบบบังคับบำบัด ตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 22 ก.ย. 60 Download 228 ครั้ง
  เอกสารประกอบการประชุม
รายงานการประชุมการจัดบริการการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) กระทรวงสาธารณสุข วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 24 ส.ค. 60 Download 85 ครั้ง
เอกสาร นพ.อดุลย์ 8 พ.ค. 61 Download 10 ครั้ง
QR CODE วันที่ 10 เมษายน 2561 8 พ.ค. 61 Download 6 ครั้ง
ไฟล์การประชุมการดำเนินงานด้านการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดผ่านระบบ Tele Conference 24 ส.ค. 60 Download 73 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย 24 ส.ค. 60 Download 202 ครั้ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service plan) สาขายาเสพติด ครั้งที่ ๓ 6 ต.ค. 60 Download 52 ครั้ง
รายงานการประชุมคณะทำงานวิชาการและวิจัยด้านยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑ 6 ต.ค. 60 Download 39 ครั้ง
รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ระบบต้องโทษในเรือนจำ/ทัณฑสถาน 6 ต.ค. 60 Download 38 ครั้ง
สรุปผลการศึกษาดูงานด้านยาเสพติดที่สหราชอาณาจักร 24 ต.ค. 60 Download 53 ครั้ง
ขอรับฟังความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่...) พ.ศ.... 2 พ.ย. 60 Download 460 ครั้ง
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2560 7 พ.ย. 60 Download 55 ครั้ง
ไลด์ท่านมรุต 8 พ.ค. 61 Download 4 ครั้ง
เอกสารรองถาสกร 10 เมษษยน 2561 8 พ.ค. 61 Download 6 ครั้ง
บทบาทกรมสุขภาพจิต 8 พ.ค. 61 Download 4 ครั้ง
เอกสารกรมสบส 8 พ.ค. 61 Download 5 ครั้ง
เอกสารกรมควบคุมโรค 8 พ.ค. 61 Download 8 ครั้ง
เอกสารสำนักกฎหมาย 8 พ.ค. 61 Download 2 ครั้ง
  มาตรฐาน/แนวทาง
บัญชีรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ 24 ส.ค. 60 Download 72 ครั้ง
แบบสำรวจจำนวนผู้มารับบริการชุดบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560 24 ส.ค. 60 Download 82 ครั้ง
พยส.๒ 24 ส.ค. 60 Download 107 ครั้ง
พยส.๑ 24 ส.ค. 60 Download 63 ครั้ง
คำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันแบบปราบปรามยาเสพติด 25 ต.ค. 60 Download 84 ครั้ง
คู่มือปฎิบัติงาน(Standard Operating Procedure) การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข 24 ส.ค. 60 Download 192 ครั้ง
แนวทางการดำเนินการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) 24 ส.ค. 60 Download 171 ครั้ง
มาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 24 ส.ค. 60 Download 185 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงานยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข 24 ส.ค. 60 Download 174 ครั้ง
มาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัวในระบบบังคับบำบัด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 19 ก.ย. 60 Download 151 ครั้ง
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 6 ต.ค. 60 Download 146 ครั้ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผุ้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560 9 ต.ค. 60 Download 667 ครั้ง
  วารสาร/สื่อความรู้
  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
Narcotics Control Management Center, Ministry of Public Health

อาคาร 3 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร: 02-590-2422 Fax: 02-590-1740
ncmc.moph@gmail.com
Copyright © 2017-2018 ncmc.moph.go.th All rights reserved.