ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.)
 
  คู่มือ/หนังสือ
ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูและลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข 24 ส.ค. 60 Download 37 ครั้ง
ผลการดำเนินงานการปรับระบบบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข 24 ส.ค. 60 Download 6 ครั้ง
คู่มือวิทยากร (ครู ก.) 24 ส.ค. 60 Download 4 ครั้ง
คำสั่งคณะทำงานฯ ด้านการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) 24 ส.ค. 60 Download 6 ครั้ง
  มาตรฐาน/แนวทาง
บัญชีรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ 24 ส.ค. 60 Download 7 ครั้ง
แบบสำรวจจำนวนผู้มารับบริการชุดบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560 24 ส.ค. 60 Download 4 ครั้ง
พยส.๒ 24 ส.ค. 60 Download 8 ครั้ง
พยส.๑ 24 ส.ค. 60 Download 7 ครั้ง
คู่มือปฎิบัติงาน(Standard Operating Procedure) การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข 24 ส.ค. 60 Download 14 ครั้ง
แนวทางการดำเนินการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) 24 ส.ค. 60 Download 7 ครั้ง
มาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 24 ส.ค. 60 Download 8 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงานยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข 24 ส.ค. 60 Download 8 ครั้ง
มาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัวในระบบบังคับบำบัด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 19 ก.ย. 60 Download 2 ครั้ง
  เอกสารประกอบการประชุม
รายงานการประชุมการจัดบริการการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) กระทรวงสาธารณสุข วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 24 ส.ค. 60 Download 23 ครั้ง
ไฟล์การประชุมการดำเนินงานด้านการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดผ่านระบบ Tele Conference 24 ส.ค. 60 Download 3 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย 24 ส.ค. 60 Download 5 ครั้ง
  วารสาร/สื่อความรู้
  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
Narcotics Control Management Center, Ministry of Public Health

อาคาร 3 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร: 02-590-1799 Fax: 02-590-1740
ncmc.moph@gmail.com
Copyright © 2017 ncmc.moph.go.th All rights reserved.