ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.)
 
การนำผู้เสพเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด
เชิญชวนผู้เสพเข้าบำบัดยาเสพติดฯ
คู่มือวิทยากร (ครู ก.)
มาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดระบบต้องโทษ ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน
คู่มือปฎิบัติงาน (Standard Operating Procedure) การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการดำเนินการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)
ผลการดำเนินงานการปรับระบบบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข
มาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แนวทางการดำเนินงานยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
หนังสือมาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ในระบบบังคับบำบัด ตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
Narcotics Control Management Center, Ministry of Public Health

อาคาร 3 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร: 02-590-2422 Fax: 02-590-1740
ncmc.moph@gmail.com
Copyright © 2017-2018 ncmc.moph.go.th All rights reserved.