ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.)


ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
  นายมรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ : .
E-mail : .
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
  นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ : .
E-mail : .
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ
  นายธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ :
E-mail :
ปฏิบัติราชการศูนย์ฯ
  นายอัครพล คุรุศาสตรา รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ : .
E-mail : akraponmuk@gmail.com
  นางเมธินี ก้อนแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
E-mail :
  นายทัปปณ สัมปทณรักษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาจิตเวช)
เบอร์ติดต่อ :
E-mail :
  นายชลอวัฒน์ อินปา นายแพทย์ชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
E-mail :
  นายพรชัย พรสวรรค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : .
E-mail : .
  นายวิโรจน์ ทองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : .
E-mail : .
  นางสาวนัทธมนต์ ฉิมสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
E-mail :
  นางสาวบุญญาพร แพ่งผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
E-mail :
  นางเจติญา รุ่มนุ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
E-mail :
  นางกษมา พลดงนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
E-mail :
เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ
  นายนภัส ใจรังษี เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ เบอร์ติดต่อ : 083-0473022
E-mail : naezakang100@hotmail.com
  นางสาวมุทจรินทร์ สุระสังข์ เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ เบอร์ติดต่อ : 091-5524430
E-mail : mutjarin_1994@hotmail.com
  นายกฤชชลัช อ่ำโนวยุทธ์ เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ เบอร์ติดต่อ : 081-2863830
E-mail : powermustang1967@hotmail.com
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
Narcotics Control Management Center, Ministry of Public Health

อาคาร 3 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร: 02-590-2422 Fax: 02-590-1740
ncmc.moph@gmail.com
Copyright © 2017-2018 ncmc.moph.go.th All rights reserved.