ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.)
ข่าวเด่น หน่วยงาน
กิจกรรมหน่วยงาน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุม
  • ดาวน์โหลด
  • ข่าวสารภายใน
  • ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ข่าวใหม่ๆ ติดตามข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่ค่ะ
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 24 มี.ค. 62 View: 7 คน
แผนงานจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 19 มี.ค. 62 View: 10 คน
ติดตามเยี่ยมการป้องกัน บำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดเขตสุขภาพที่ 12 และCBTxบ้านพรุหมาก จังหวัดสงขลา วันที่ 17 มี.ค. 62 View: 17 คน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง วันที่ 7 มี.ค. 62 View: 14 คน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ วันที่ 26 ก.พ. 62 View: 98 คน
ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ตรวจเยี่ยมการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ณ ตำบลน้ำเกี๋ยน จ.น่าน วันที่ 24 ก.พ. 62 View: 59 คน
เยี่ยมศูนย์คัดกรองกรุงเทพมหานคร วันที่ 24 ก.พ. 62 View: 37 คน
ประกาศรายชื่อ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกบุคคลเข้ารับการจ้างเหมาบริการ วันที่ 21 ก.พ. 62 View: 105 คน
รับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน ๕ อัตรา ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 4 ก.พ. 62 View: 109 คน
โครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานการบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 17 ม.ค. 62 View: 34 คน
การประชุมชี้เเจงนโยบายด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 17 ม.ค. 62 View: 61 คน
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบข้อมูล บสต. วันที่ 14 ม.ค. 62 View: 45 คน
Download เอกสารประกอบการประชุม VDO Conference เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 วันที่ 14 ธ.ค. 61 View: 95 คน
ผู้เสพคือผู้ป่วย วันที่ 13 ธ.ค. 61 View: 103 คน
รายชื่อพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นรูปธรรมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันที่ 4 ธ.ค. 61 View: 105 คน
การประชุมหารือเพื่อจัดทำคำของงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 27 พ.ย. 61 View: 70 คน
การประชุมคณะทำงานถ่ายโอนระบบบังคับบำบัด เพื่อรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ 12 พ.ย. 61 View: 76 คน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 2 พ.ย. 61 View: 83 คน
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 31 ต.ค. 61 View: 78 คน
ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย แนวทาง และการดำเนินการตามร่างพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ 25 ต.ค. 61 View: 101 คน
ราคากลาง
  รายการ ราคากลาง ไฟล์แนบ วันที่ประกาศ
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ 492,250.00 Download 5 เม.ย. 60
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 116,000.00 Download 5 เม.ย. 60
จ้างพิมพ์หนังสือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 398,040.00 Download 4 เม.ย. 60
จ้างพิมพ์หนังสือมาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด 422,650.00 Download 22 มี.ค. 60
จ้างปรับปรุงห้องประชุมอุทัยสุดสุข 3,503,400.00 Download 20 ก.พ. 60
สอบราคา
  รายการ วันรับซอง วันยื่นซอง
ไม่มีข้อมูล
ประกาศผลการสอบราคา
  รายการ ผลการดำเนินการ ราคา ไฟล์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จำกัด 1,419,676
สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2560 อินเตอร์ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 0.33
สอบราคาซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน (Smart Card Reader) บริษัท แวค รีเสิร์ช จำกัด 181900
ประกาศร่าง TOR
ไม่มีข้อมูล
ข่าว E-Auction
  รายการ วันรับซอง วันยื่นซอง
ไม่มีข้อมูล
ประกาศผล E-Auction
  รายการ ผลการดำเนินการ วันที่ประกาศ ไฟล์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนซ์ จำกัด 25 ธ.ค. 57
ดาวน์โหลด เอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล บสต. 8 ธ.ค. 61 Download แล้ว 75 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ บสต. 20 ก.พ. 62 Download แล้ว 46 ครั้ง
คำสั่งคณะทำงานฯ ด้านการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) 24 ส.ค. 60 Download แล้ว 853 ครั้ง
ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 22 ก.ย. 60 Download แล้ว 233 ครั้ง
ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องการกำหนดสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 22 ก.ย. 60 Download แล้ว 463 ครั้ง
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 22 ก.ย. 60 Download แล้ว 463 ครั้ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผุ้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560 9 ต.ค. 60 Download แล้ว 1066 ครั้ง
ข้อสั่งการรองรับการพัฒนาระบบบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลด้านยาเสพติด 25 ต.ค. 60 Download แล้ว 246 ครั้ง
คำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันแบบปราบปรามยาเสพติด 25 ต.ค. 60 Download แล้ว 244 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลัง 14 มิ.ย. 61 Download แล้ว 506 ครั้ง
ข่าวสารภายใน กิจกรรม และการนัดหมายต่างๆ
ไม่มีข้อมูล
ข่าวกิจกรรมภายใน
ประชุมคณะอนุยุทธศาสตร์การบำบัดฯ วันที่ 24 มี.ค. 62 View: 2 คน
จัดประชุมหารือพัฒนาหลักสูตรการบำบัดรักษาฯ วันที่ 24 มี.ค. 62 View: 2 คน
จัดประชุมคณะทำงาน บสต.ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 24 มี.ค. 62 View: 2 คน
ลงพื้นที่สงขลาเขตสุขภาพที่ 12 วันที่ 17 มี.ค. 62 View: 4 คน
ศอ.ปส.สธ.สนับสนุนการเป็นวิทยากรให้แก่สำนักอัยการ วันที่ 26 ก.พ. 62 View: 10 คน
ศอ.ปส.สธ.สนับสนุนวิทยากรบรรยายแก่กองทัพเรือ วันที่ 24 ก.พ. 62 View: 13 คน
การประชุมหารือแก้ปัญหาข้อมูล ระบบบังคับบำบัด วันที่ 17 ก.พ. 62 View: 23 คน
ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผอ.ศอ.ปส.สธ.) ร่วมประชุมสรุปผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน 3 เดือน กอ.รมน. วันที่ 5 ก.พ. 62 View: 34 คน
ศอ.ปส.สธ.สนับสนุนวิทยากรระบบบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และระบบข้อมูล บสต. วันที่ 1 ก.พ. 62 View: 33 คน
โครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานการบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 17 ม.ค. 62 View: 47 คน
การประชุมชี้เเจงนโยบายด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 8 ม.ค. 62 View: 74 คน
การประชุมหารือภายในกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 21 ธ.ค. 61 View: 59 คน
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด วันที่ 21 ธ.ค. 61 View: 50 คน
การประชุมหารือเพื่อจัดทำคำของงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 27 พ.ย. 61 View: 85 คน
การประชุมคณะทำงานถ่ายโอนระบบบังคับบำบัด เพื่อรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ 12 พ.ย. 61 View: 387 คน
การประชุมหารือเพื่อจัดทำรายละเอียดตัวชีวัดด้านยาเสพติด กะทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 5 พ.ย. 61 View: 76 คน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล บสต. กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 5 พ.ย. 61 View: 64 คน
การประชุมหารือแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 31 ต.ค. 61 View: 70 คน
การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายแนวทางและการดำเนินการตามร่าง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดแลพ พ.ร.บ. วิธีพิจารณคดียาเสพติด ฉบับที่.. พ.ศ. ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 31 ต.ค. 61 View: 53 คน
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 31 ต.ค. 61 View: 59 คน
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
Narcotics Control Management Center, Ministry of Public Health

อาคาร 3 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร: 02-590-2422 Fax: 02-590-1863
ncmc.moph@gmail.com
Copyright © 2017-2019 ncmc.moph.go.th All rights reserved.