ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.)
กิจกรรมหน่วยงาน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุม
  • ดาวน์โหลด
  • ข่าวสารภายใน
  • ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ข่าวใหม่ๆ ติดตามข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่ค่ะ
การประชุมคณะทำงานถ่ายโอนระบบบังคับบำบัด เพื่อรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ 12 พ.ย. 61 View: 3 คน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 2 พ.ย. 61 View: 21 คน
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 31 ต.ค. 61 View: 18 คน
ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย แนวทาง และการดำเนินการตามร่างพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ 25 ต.ค. 61 View: 26 คน
การประชุมเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งการฟื้นฟูและบำบัดรักษา วันที่ 25 ต.ค. 61 View: 25 คน
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 24 ก.ย. 61 View: 25 คน
การประชุมเชิงฎิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามร่างปรมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ... วันที่ 20 ก.ย. 61 View: 24 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยเสพติด ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 12 ก.ย. 61 View: 35 คน
ประชุมตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด วันที่ 19 ก.ค. 61 View: 64 คน
ประชุมหารือเพื่อวางเเผน ติดตาม แก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 3 ก.ค. 61 View: 67 คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านยาเสพติดหลักสูตรการบูรณาการทีมสหวิชาชีพด้านสาธารณสุข ในการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด (Case Manager) รุ่นที่ 4 วันที่ 7 มิ.ย. 61 View: 105 คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านยาเสพติดหลักสูตรการบูรณาการทีมสหวิชาชีพด้านสาธารณสุข ในการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด (Case Manager) รุ่นที่ ๓ วันที่ 4 มิ.ย. 61 View: 53 คน
มาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัวในระบบบังคับบำบัด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 วันที่ 19 ก.ย. 60 View: 372 คน
ประกาศกระทรวงยุติธรรม วันที่ 18 ก.ย. 60 View: 259 คน
สรุปสาระสำคัญการพิจารณาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดของคณะกรรมการกฤษฎีกา วันที่ 24 ส.ค. 60 View: 237 คน
การประชุมจัดทำมาตรฐานค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดิน) วันที่ 24 ส.ค. 60 View: 189 คน
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) สาขายาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ 24 ส.ค. 60 View: 1324 คน
การประชุมหารือมาตรฐานค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วันที่ 24 ส.ค. 60 View: 129 คน
การประชุมหารือการรายงานความก้าวหน้ายาเสพติดของแต่ละกรม วันที่ 24 ส.ค. 60 View: 126 คน
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะวิทยากร ครู ก. ด้านยาเสพติด สำหรับบุคลากร ในโรงพยาบาลส่งเสริมสขภาพตำบล วันที่ 24 ส.ค. 60 View: 117 คน
ข่าวประชุม ตารางการประชุม
ไม่มีข้อมูล
ราคากลาง
  รายการ ราคากลาง ไฟล์แนบ วันที่ประกาศ
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ 492,250.00 Download 5 เม.ย. 60
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 116,000.00 Download 5 เม.ย. 60
จ้างพิมพ์หนังสือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 398,040.00 Download 4 เม.ย. 60
จ้างพิมพ์หนังสือมาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด 422,650.00 Download 22 มี.ค. 60
จ้างปรับปรุงห้องประชุมอุทัยสุดสุข 3,503,400.00 Download 20 ก.พ. 60
สอบราคา
  รายการ วันรับซอง วันยื่นซอง
ไม่มีข้อมูล
ประกาศผลการสอบราคา
  รายการ ผลการดำเนินการ ราคา ไฟล์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จำกัด 1,419,676
สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2560 อินเตอร์ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 0.33
สอบราคาซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน (Smart Card Reader) บริษัท แวค รีเสิร์ช จำกัด 181900
ประกาศร่าง TOR
ไม่มีข้อมูล
ข่าว E-Auction
  รายการ วันรับซอง วันยื่นซอง
ไม่มีข้อมูล
ประกาศผล E-Auction
  รายการ ผลการดำเนินการ วันที่ประกาศ ไฟล์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนซ์ จำกัด 25 ธ.ค. 57
ดาวน์โหลด เอกสาร
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข+ที่+1209-2561 31 ต.ค. 61 Download แล้ว 32 ครั้ง
คำสั่งคกกสื่อสารปชส_กระทรวง(2561) 31 ต.ค. 61 Download แล้ว 14 ครั้ง
คำสั่งผู้บริหารศอ.ปส.สธ.ที่3589_2561 31 ต.ค. 61 Download แล้ว 12 ครั้ง
คำสั่งศอปสชาติที่2_คณะอนุกรรมการระบบข้อมูล 31 ต.ค. 61 Download แล้ว 12 ครั้ง
คำสั่งศอปสชาติที่3_แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนปี 2561 31 ต.ค. 61 Download แล้ว 27 ครั้ง
คำสั่งศอปสที่6_Harmทางจิต 31 ต.ค. 61 Download แล้ว 12 ครั้ง
คำสั่งศอปสที่8_harm Reductionเพิ่มเติม 31 ต.ค. 61 Download แล้ว 12 ครั้ง
คำสั่งที่1(2559) 31 ต.ค. 61 Download แล้ว 6 ครั้ง
คำสั่งที่4(2559) 31 ต.ค. 61 Download แล้ว 57 ครั้ง
คำสั่งที่9(2559) 31 ต.ค. 61 Download แล้ว 6 ครั้ง
ข่าวสารภายใน กิจกรรม และการนัดหมายต่างๆ
ไม่มีข้อมูล
ข่าวกิจกรรมภายใน
การประชุมคณะทำงานถ่ายโอนระบบบังคับบำบัด เพื่อรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ 12 พ.ย. 61 View: 8 คน
การประชุมหารือเพื่อจัดทำรายละเอียดตัวชีวัดด้านยาเสพติด กะทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 5 พ.ย. 61 View: 13 คน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล บสต. กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 5 พ.ย. 61 View: 7 คน
การประชุมหารือแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 31 ต.ค. 61 View: 12 คน
การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายแนวทางและการดำเนินการตามร่าง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดแลพ พ.ร.บ. วิธีพิจารณคดียาเสพติด ฉบับที่.. พ.ศ. ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 31 ต.ค. 61 View: 13 คน
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 31 ต.ค. 61 View: 14 คน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan สาขายาเสพติด ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 11 ก.ย. 61 View: 40 คน
การประชุมเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วันที่ 7 ก.ย. 61 View: 33 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์เยี่ยมเสริมพลังและประสานความร่วมมือของแต่ละภาคส่วนเพื่อศึกษาระบบการดำเนินการลดอันตรายจากยาเสพติด วันที่ 4 กันยายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7 ก.ย. 61 View: 25 คน
ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด วันที่ 16 ส.ค. 61 View: 47 คน
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ 14 ส.ค. 61 View: 44 คน
เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ภาคอีสาน วันที่ 6 ส.ค. 61 View: 134 คน
เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ภาคอีสาน วันที่ 6 ส.ค. 61 View: 47 คน
เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ภาคอีสาน วันที่ 6 ส.ค. 61 View: 50 คน
เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ภาคอีสาน วันที่ 6 ส.ค. 61 View: 38 คน
เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ภาคอีสาน วันที่ 6 ส.ค. 61 View: 32 คน
เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ภาคใต้1 วันที่ 4 ส.ค. 61 View: 33 คน
เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ภาคใต้6 วันที่ 4 ส.ค. 61 View: 33 คน
เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ภาคใต้5 วันที่ 4 ส.ค. 61 View: 54 คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลรูปแบบการพัฒนาระบบงานยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ภาคใต้4 วันที่ 4 ส.ค. 61 View: 33 คน
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
Narcotics Control Management Center, Ministry of Public Health

อาคาร 3 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร: 02-590-2422 Fax: 02-590-1863
ncmc.moph@gmail.com
Copyright © 2017-2018 ncmc.moph.go.th All rights reserved.