ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.)
กิจกรรมหน่วยงาน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุม
  • ดาวน์โหลด
  • ข่าวสารภายใน
  • ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ข่าวใหม่ๆ ติดตามข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่ค่ะ
โครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานการบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 17 ม.ค. 62 View: 3 คน
การประชุมชี้เเจงนโยบายด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 17 ม.ค. 62 View: 4 คน
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบข้อมูล บสต. วันที่ 14 ม.ค. 62 View: 9 คน
Download เอกสารประกอบการประชุม VDO Conference เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 วันที่ 14 ธ.ค. 61 View: 57 คน
ผู้เสพคือผู้ป่วย วันที่ 13 ธ.ค. 61 View: 37 คน
รายชื่อพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นรูปธรรมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันที่ 4 ธ.ค. 61 View: 69 คน
การประชุมหารือเพื่อจัดทำคำของงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 27 พ.ย. 61 View: 44 คน
การประชุมคณะทำงานถ่ายโอนระบบบังคับบำบัด เพื่อรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ 12 พ.ย. 61 View: 53 คน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 2 พ.ย. 61 View: 59 คน
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 31 ต.ค. 61 View: 54 คน
ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย แนวทาง และการดำเนินการตามร่างพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ 25 ต.ค. 61 View: 77 คน
การประชุมเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งการฟื้นฟูและบำบัดรักษา วันที่ 25 ต.ค. 61 View: 64 คน
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 24 ก.ย. 61 View: 41 คน
การประชุมเชิงฎิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามร่างปรมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ... วันที่ 20 ก.ย. 61 View: 43 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยเสพติด ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 12 ก.ย. 61 View: 65 คน
ประชุมตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด วันที่ 19 ก.ค. 61 View: 86 คน
ประชุมหารือเพื่อวางเเผน ติดตาม แก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 3 ก.ค. 61 View: 86 คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านยาเสพติดหลักสูตรการบูรณาการทีมสหวิชาชีพด้านสาธารณสุข ในการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด (Case Manager) รุ่นที่ 4 วันที่ 7 มิ.ย. 61 View: 128 คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านยาเสพติดหลักสูตรการบูรณาการทีมสหวิชาชีพด้านสาธารณสุข ในการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด (Case Manager) รุ่นที่ ๓ วันที่ 4 มิ.ย. 61 View: 62 คน
มาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัวในระบบบังคับบำบัด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 วันที่ 19 ก.ย. 60 View: 433 คน
ราคากลาง
  รายการ ราคากลาง ไฟล์แนบ วันที่ประกาศ
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ 492,250.00 Download 5 เม.ย. 60
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 116,000.00 Download 5 เม.ย. 60
จ้างพิมพ์หนังสือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 398,040.00 Download 4 เม.ย. 60
จ้างพิมพ์หนังสือมาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด 422,650.00 Download 22 มี.ค. 60
จ้างปรับปรุงห้องประชุมอุทัยสุดสุข 3,503,400.00 Download 20 ก.พ. 60
สอบราคา
  รายการ วันรับซอง วันยื่นซอง
ไม่มีข้อมูล
ประกาศผลการสอบราคา
  รายการ ผลการดำเนินการ ราคา ไฟล์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จำกัด 1,419,676
สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2560 อินเตอร์ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 0.33
สอบราคาซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน (Smart Card Reader) บริษัท แวค รีเสิร์ช จำกัด 181900
ประกาศร่าง TOR
ไม่มีข้อมูล
ข่าว E-Auction
  รายการ วันรับซอง วันยื่นซอง
ไม่มีข้อมูล
ประกาศผล E-Auction
  รายการ ผลการดำเนินการ วันที่ประกาศ ไฟล์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนซ์ จำกัด 25 ธ.ค. 57
ดาวน์โหลด เอกสาร
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข+ที่+1209-2561 31 ต.ค. 61 Download แล้ว 201 ครั้ง
คำสั่งคกกสื่อสารปชส_กระทรวง(2561) 31 ต.ค. 61 Download แล้ว 49 ครั้ง
คำสั่งผู้บริหารศอ.ปส.สธ.ที่3589_2561 31 ต.ค. 61 Download แล้ว 58 ครั้ง
คำสั่งศอปสชาติที่2_คณะอนุกรรมการระบบข้อมูล 31 ต.ค. 61 Download แล้ว 44 ครั้ง
คำสั่งศอปสที่6_Harmทางจิต 31 ต.ค. 61 Download แล้ว 58 ครั้ง
คำสั่งศอปสที่8_harm Reductionเพิ่มเติม 31 ต.ค. 61 Download แล้ว 53 ครั้ง
คำสั่งที่1(2559) 31 ต.ค. 61 Download แล้ว 45 ครั้ง
คำสั่งที่4(2559) 31 ต.ค. 61 Download แล้ว 226 ครั้ง
คำสั่งที่9(2559) 31 ต.ค. 61 Download แล้ว 33 ครั้ง
คำสั่งที่8(2559) 31 ต.ค. 61 Download แล้ว 17 ครั้ง
ข่าวสารภายใน กิจกรรม และการนัดหมายต่างๆ
ไม่มีข้อมูล
ข่าวกิจกรรมภายใน
โครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานการบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 17 ม.ค. 62 View: 6 คน
การประชุมชี้เเจงนโยบายด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 8 ม.ค. 62 View: 14 คน
การประชุมหารือภายในกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 21 ธ.ค. 61 View: 20 คน
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด วันที่ 21 ธ.ค. 61 View: 17 คน
การประชุมหารือเพื่อจัดทำคำของงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 27 พ.ย. 61 View: 50 คน
การประชุมคณะทำงานถ่ายโอนระบบบังคับบำบัด เพื่อรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ 12 พ.ย. 61 View: 363 คน
การประชุมหารือเพื่อจัดทำรายละเอียดตัวชีวัดด้านยาเสพติด กะทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 5 พ.ย. 61 View: 50 คน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล บสต. กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 5 พ.ย. 61 View: 41 คน
การประชุมหารือแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 31 ต.ค. 61 View: 53 คน
การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายแนวทางและการดำเนินการตามร่าง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดแลพ พ.ร.บ. วิธีพิจารณคดียาเสพติด ฉบับที่.. พ.ศ. ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 31 ต.ค. 61 View: 36 คน
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 31 ต.ค. 61 View: 35 คน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan สาขายาเสพติด ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 11 ก.ย. 61 View: 71 คน
การประชุมเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วันที่ 7 ก.ย. 61 View: 58 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์เยี่ยมเสริมพลังและประสานความร่วมมือของแต่ละภาคส่วนเพื่อศึกษาระบบการดำเนินการลดอันตรายจากยาเสพติด วันที่ 4 กันยายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7 ก.ย. 61 View: 52 คน
ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด วันที่ 16 ส.ค. 61 View: 71 คน
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ 14 ส.ค. 61 View: 68 คน
เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ภาคอีสาน วันที่ 6 ส.ค. 61 View: 160 คน
เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ภาคอีสาน วันที่ 6 ส.ค. 61 View: 68 คน
เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ภาคอีสาน วันที่ 6 ส.ค. 61 View: 68 คน
เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ภาคอีสาน วันที่ 6 ส.ค. 61 View: 64 คน
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
Narcotics Control Management Center, Ministry of Public Health

อาคาร 3 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร: 02-590-2422 Fax: 02-590-1863
ncmc.moph@gmail.com
Copyright © 2017-2019 ncmc.moph.go.th All rights reserved.